Sídlo:
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130
zapísaná v OR OS Prešov,
odd: Sa, vl. č. 10315/P

Korešpondenčná adresa:
Consumer Finance Holding, a.s.
divízia Slovenská požičovňa
Ulica 29. augusta 3
058 01 Poprad

Napíšte nám

NAVŠTÍVTE NÁS

Na našich obchodných miestach vybavíte peniaze na rekonštrukciu, dovolenku, nové bývanie alebo čokoľvek iné.


Obchodné miesta

alebo

PRÍDEME ZA VAMI

Naše mobilné kancelárie nájdete aj na námestí, autobusovej stanici alebo aj pred vašim obľúbeným obchodným centrom vo vašom meste či obci. Požičiame vám až do 5000 € už za pár minút.


Mobilné kancelárie

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len "Spoločnosť") oznamuje Klientovi nasledovné informácie:

  1. Spoločnosť je zapísaná ako Samostatný finančný agent v podregistroch poistenia a zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov vedenom NBS pod číslom: 5644 a vykonáva finančné sprostredkovanie úverov na základe nevýhradnej písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou- Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá má 100% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach Spoločnosti.
  2. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o sprostredkovaní poistenia s nasledujúcimi inštitúciami: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Amslico poisťovňa - Alico, a.s. a Generali Slovensko poisťovňa a.s. – všetky zmluvy majú nevýhradnú povahu. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach týchto osôb.
  3. Osoby uvedené v bode 2. ani osoby ovládajúce tieto osoby uvedené v bode 2. nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Spoločnosti.